Oznámenie č. 361/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 15.