Oznámenie č. 359/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 18 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť 10. júna 2002.