Oznámenie č. 358/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 6. októbra 1996. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 5. októbra 1999 na základe článku 26 ods. 3.

358

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. marca 1992 bol v Helsinkách prijatý Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 328 z 28. apríla 1999. Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola podpísaná 17. júna 1999 a uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 7. júla 1999.

Dohovor nadobudol platnosť 6. októbra 1996. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 5. októbra 1999 na základe článku 26 ods. 3.

Do textu dohovoru možno nazrieť na odbore ochrany vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.