Oznámenie č. 358/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 6. októbra 1996. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 5. októbra 1999 na základe článku 26 ods. 3.

Pôvodný predpis

29.06.2002