Oznámenie č. 357/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda sa predbežne vykonávala od 14. júna 2002 na základe článku 21 ods. 1.

357

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dohoda sa predbežne vykonávala od 14. júna 2002 na základe článku 21 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.