Oznámenie č. 356/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 22. októbra 1998 na základe článku 27 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.

356

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 1994 bol v Sofii prijatý Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 29. júna 1994 v Sofii.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 731 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. novembra 1997. Ratifikačná listina bola uložená na Ministerstve zahraničných vecí Rumunska, depozitára dohovoru, 19. januára 1998.

Dohovor nadobudol platnosť 22. októbra 1998 na základe článku 27 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.