Oznámenie č. 356/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 22. októbra 1998 na základe článku 27 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.