Oznámenie č. 353/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a o jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 22. mája 2000, na základe článku 6 ods. 2.

Pôvodný predpis

29.06.2002