Oznámenie č. 352/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002 do30.04.2004
Zrušený 682/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 6. februára 2000 na základe článku 15 ods. 1.