Oznámenie č. 350/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

(v znení č. r1/c148/2002 Z. z.)

Čiastka 147/2002
Platnosť od 29.06.2002
Účinnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.