Zákon č. 35/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Čiastka 18/2002
Platnosť od 30.01.2002
Účinnosť od 01.03.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2002 Aktuálne znenie