Oznámenie č. 349/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.