Vyhláška č. 342/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/2002
Platnosť od 29.06.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.