Nariadenie vlády č. 336/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002 do31.03.2008
Účinnosť od 01.07.2002 do31.03.2008
Zrušený 122/2009 Z. z.

OBSAH