Oznámenie č. 330/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na podporu zúrodňovania a ochrany pôdy

Čiastka 139/2002
Platnosť od 28.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

330

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 11. júna 2002 č. 720/2/2002-100 o poskytovaní dotácií na podporu zúrodňovania a ochrany pôdy.

Výnosom sa ustanovuje, na ktoré činnosti v rámci programu zúrodňovania a ochrany pôdy možno poskytnúť dotácie zo štátneho rozpočtu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.