Nariadenie vlády č. 325/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi

(v znení č. 257/2007 Z. z., 590/2008 Z. z.)

Čiastka 138/2002
Platnosť od 26.06.2002
Účinnosť od 01.01.2009