Opatrenie č. 324/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 137/2002
Platnosť od 25.06.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2002
Zrušený 624/2002 Z. z.

OBSAH