Oznámenie č. 322/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60

Čiastka 136/2002
Platnosť od 25.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.