Oznámenie č. 314/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky

Čiastka 133/2002
Platnosť od 22.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 dohoda nadobudla platnosť 8. mája 2002.

314

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky.

V súlade s článkom 8 dohoda nadobudla platnosť 8. mája 2002.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Kolumbijskej republiky

(ďalej len „zmluvné strany") v rámci upevňovania priateľských vzťahov medzi zmluvnými stranami

s cieľom uľahčiť cestovanie občanov oboch štátov

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátov zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, služobných alebo úradných pasov, môžu vstupovať, tranzitovať alebo opustiť územie štátu druhej zmluvnej strany počas deväťdesiatich (90) dní v jednom polroku bez víz.

Článok 2

Držitelia platných diplomatických, služobných alebo úradných pasov, ktorí sú členmi diplomatických misií, konzulárnych úradov alebo medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sú držiteľmi diplomatických, služobných alebo úradných pasov, môžu vstupovať, tranzitovať alebo opustiť územie štátu druhej zmluvnej strany počas celého obdobia ich akreditácie bez víz.

Článok 3

Zmluvné strany si diplomatickou cestou doručia vzory príslušných diplomatických, služobných alebo úradných pasov vrátane podrobného opisu týchto dokladov používaných v súčasnosti, najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

Článok 4

Táto dohoda nemá vplyv na povinnosť občanov štátu jednej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Táto dohoda neobmedzuje právo príslušných orgánov štátov zmluvných strán nepovoliť vstup alebo ukončiť pobyt na území svojho štátu občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú považovaní za nežiaducich.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo dočasne, čiastočne alebo úplne pozastaviť platnosť tejto dohody z dôvodu bezpečnosti, verejného poriadku alebo ochrany zdravia. Rozhodnutie o zavedení alebo zrušení takýchto opatrení si zmluvné strany okamžite oznámia diplomatickou cestou.

Článok 7

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek písomne vypovedať túto dohodu diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa výmeny diplomatických nót oznamujúcich splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti dohody.

Dané v Bratislave 17. januára 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Kolumbijskej republiky:

Héctor Charry Samper v. r.