Oznámenie č. 313/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vykonaní zmeny určenia orgánov Slovenskej republiky oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín vydávať osvedčenia („Apostille")

Čiastka 133/2002
Platnosť od 22.06.2002
Redakčná poznámka

Dohovor pre Grenadu a Zväzovú republiku Juhoslávie nadobudol platnosť 7. apríla 2002.