Oznámenie č. 31/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky

Čiastka 15/2002
Platnosť od 25.01.2002
Účinnosť do 19.11.2014
Zrušený 313/2014 Z. z.

Pôvodný predpis

25.01.2002