Nariadenie vlády č. 307/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie

Čiastka 132/2002
Platnosť od 19.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2002 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.06.2002