Nariadenie vlády č. 302/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do20.04.2018
Zrušený 116/2018 Z. z.

OBSAH