Nariadenie vlády č. 293/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá

Čiastka 130/2002
Platnosť od 18.06.2002 do10.08.2007
Účinnosť od 01.07.2002 do10.08.2007
Zrušený 79/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2002 - 10.08.2007

Pôvodný predpis

18.06.2002