Oznámenie č. 290/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

Čiastka 129/2002
Platnosť od 17.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.