Zákon č. 289/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Čiastka 129/2002
Platnosť od 17.06.2002
Účinnosť od 02.07.2002

OBSAH