Nariadenie vlády č. 288/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002

Čiastka 128/2002
Platnosť od 14.06.2002 do14.05.2003
Účinnosť od 15.06.2002 do14.05.2003
Zrušený 153/2003 Z. z.