Zákon č. 281/2002 Z. z.Zákon o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa

(v znení č. 658/2002 Z. z., 220/2003 Z. z.)

Čiastka 125/2002
Platnosť od 14.06.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 600/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 8 ods. 2, § 14, § 16 až 18 a § 24 druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003 Nové znenie účinnosti zákona po novele č. 658/2002 Z. z. znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem okrem § 14, 16 a 17 a § 24 druhého bodu, ktoré nadobúdajú úči...