Oznámenie č. 277/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 122/2002
Platnosť od 08.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 2. mája 2002.