Zákon č. 275/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2002
Platnosť od 08.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2015
Zrušený 400/2015 Z. z.