Vyhláška č. 274/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov

Čiastka 121/2002
Platnosť od 06.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2002 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.06.2002