Oznámenie č. 272/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 120/2002
Platnosť od 06.06.2002
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. apríla 1998 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 20. decembra 2001 podľa článku 3 ods. 1.