Vyhláška č. 27/2002 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Čiastka 13/2002
Platnosť od 25.01.2002
Účinnosť od 01.02.2002 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2002 - 31.07.2019