Oznámenie č. 266/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

Čiastka 116/2002
Platnosť od 28.05.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. augusta 2001 na základe článku 18.