Oznámenie č. 264/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie

Čiastka 115/2002
Platnosť od 25.05.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 8. apríla 2002 na základe článku 4 ods. 1.

264

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou svojím uznesením č.1923 z 19. februára 2002 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 22. marca 2002.

Zmluva nadobudla platnosť 8. apríla 2002 na základe článku 4 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o štatútoch Rady colnej únie a Stáleho sekretariátu Rady colnej únie podpísanej v Bratislave 18. januára 1993.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany") vedené želaním zabezpečiť riadnu činnosť colnej únie založenej Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanou v Prahe 29. októbra 1992 a napĺňujúc ustanovenie jej článku 29,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vydáva sa štatút Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky obsiahnutý v prílohe 1 k tejto zmluve.

Článok 2

Vydáva sa štatút Stáleho sekretariátu Rady colnej únie obsiahnutý v prílohe 2 k tejto zmluve.

Článok 3

Prílohy 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 4

1. Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení a bude platná počas platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992.

2. Táto zmluva sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

3. Dňom podpisu tejto zmluvy sa prestane vykonávať Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o štatútoch Rady colnej únie a Stáleho sekretariátu Rady colnej únie podpísaná v Bratislave 18. januára 1993, ktorej platnosť sa skončí dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Dané v Prahe 28. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Harach v. r.

Za Českú republiku:
Miroslav Grégr v. r

Príloha 1

ŠTATÚT

Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Rada colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „Rada“) je najvyšší orgán colnej únie zriadený na základe článku 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie (ďalej len „zmluva“) podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 na koordináciu obchodnej a colnej politiky v rámci colnej únie a voči tretím štátom. Za výkon tejto činnosti zodpovedá zmluvným stranám.

2. Rada v rámci svojej pôsobnosti a na výkon právomocí daných jej zmluvou prijíma rozhodnutia a odporúčania.

3. Zasadnutia Rady sa konajú striedavo v Slovenskej republike a v Českej republike.

Článok 2

Organizácia Rady

1. Členmi Rady sú štyria členovia vlády Slovenskej republiky a štyria členovia vlády Českej republiky. Členov slovenskej časti vymenúva vláda Slovenskej republiky, členov českej časti vláda Českej republiky.

2. Činnosť Rady riadi predseda. Predsedom Rady je striedavo počas šiestich mesiacov minister hospodárstva Slovenskej republiky a minister priemyslu a obchodu Českej republiky.

3. Členmi Rady za Slovenskú republiku sú:

- minister hospodárstva,

- minister zahraničných vecí,

- minister financií,

- minister pôdohospodárstva.

Členmi Rady za Českú republiku sú:

- minister priemyslu a obchodu,

- minister zahraničných vecí,

- minister financií,

- minister poľnohospodárstva.

4. Rada riadi Stály sekretariát Rady colnej únie (ďalej len „Sekretariát“), ktorý je jej výkonný orgán. V tejto súvislosti Rada schvaľuje jeho organizačnú štruktúru, rozpočet na každý kalendárny rok a ročnú správu o čerpaní rozpočtu a výsledkoch hospodárenia.

5. Radu zvoláva predseda

- najmenej raz za tri mesiace,

- na žiadosť jednej zo zmluvných strán,

- na návrh Sekretariátu.

Článok 3

Zasadnutie Rady

1. Predseda dopredu členom Rady písomne oznámi dátum a navrhne program zasadnutia Rady. Konečný návrh programu spolu s prerokovávanými materiálmi sa musí doručiť všetkým členom Rady najmenej 14 dní pred dňom zasadnutia. Materiál doručený neskôr, ako je uvedené, môže byť dodatočne zaradený do programu zasadnutia na základe súhlasu všetkých prítomných členov Rady.

2. Rada prijíma program zasadnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3. Každý člen Rady má jeden hlas.

4. Hlasovacie právo člena Rady je delegované na štátneho tajomníka alebo na námestníka ministra, ktorý ho zastupuje.

5. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady za Slovenskú republiku a nadpolovičná väčšina členov Rady za Českú republiku.

6. Zasadnutia Rady sú neverejné.

7. Člena Rady môže v odôvodnených prípadoch zastupovať štátny tajomník alebo jeho námestník.

8. Rada môže prizvať na svoje zasadnutia odborníkov k jednotlivým prerokovávaným otázkam.

9. Zasadnutia Rady sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje generálny riaditeľ Sekretariátu.

Článok 4

Rozhodnutia a odporúčania Rady

1. Rada prijíma rozhodnutia a odporúčania dohodou.

2. Rozhodnutia a odporúčania prijaté Radou podpisuje úradujúci predseda Rady.

3. Rozhodnutia a odporúčania sa zverejňujú vo Vestníku colnej únie.

Článok 5

Pôsobnosť Rady

Rada vykonáva činnosti uvedené v článku 29 zmluvy a okrem toho najmä

- dozerá na plnenie zmluvy a predkladá zmluvným stranám výročnú správu o jej plnení,

- zaujíma stanovisko v prípadoch, keď jedna zmluvná strana navrhne prijatie alebo prijme opatrenie podľa článku 22 alebo článku 37 zmluvy,

- prešetruje prípady, pri ktorých je podozrenie z porušovania pravidiel pri udeľovaní kontraktov na trhoch verejných zákaziek podľa článku 21 zmluvy,

- predkladá návrhy na začatie konania Rozhodcovskej komisie colnej únie,

- vymenúva na žiadosť Sekretariátu, uplatnenú na základe článku 3 ods. 1 Pravidiel Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, tretieho rozhodcu.

Článok 6

Písomnosti určené Rade sa zasielajú predsedovi Rady na adresu Sekretariátu v Bratislave.

Príloha 2

ŠTATÚT

Stáleho sekretariátu Rady colnej únie

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Stály sekretariát Rady colnej únie (ďalej len „Sekretariát“) je výkonný orgán Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „Rada“) zriadený podľa článku 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie (ďalej len „zmluva“) podpísanej v Prahe 29. októbra 1992. Za svoju činnosť je zodpovedný Rade.

2. Sídlom Sekretariátu je Bratislava.

Článok 2

Postavenie a právna subjektivita

Sekretariátu

Sekretariát má postavenie rozpočtovej organizácie. Spravuje sa právnym poriadkom Slovenskej republiky s výnimkami uvedenými v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie a v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie.

Článok 3

Organizácia Sekretariátu

1. Na čele Sekretariátu je generálny riaditeľ, ktorého v jeho neprítomnosti zastupuje námestník generálneho riaditeľa. Generálneho riaditeľa a jeho námestníka vymenúva a odvoláva Rada. Ak je generálnym riaditeľom občan Slovenskej republiky, jeho námestníkom je občan Českej republiky a naopak.

2. Organizačnú štruktúru Sekretariátu schvaľuje Rada.

Článok 4

Zamestnanci Sekretariátu

1. Sekretariát zamestnáva občanov Slovenskej republiky a Českej republiky.

2. Pracovný pomer zamestnancov Sekretariátu sa riadi pracovnoprávnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými zmluvami uzatvorenými medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Platové pomery zamestnancov Sekretariátu sa spravujú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre odmeňovanie zamestnancov rozpočtových organizácií v Slovenskej republike.

3. Zamestnancom Sekretariátu - občanom Českej republiky, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, sa namiesto možných náhrad pri prijatí priznáva počas trvania pracovného pomeru náhrada zvýšených životných nákladov, úhrada nákladov na ubytovanie a výdavkov spojených s prepravou osobných vecí z miesta trvalého bydliska do Bratislavy a späť z rozpočtu Sekretariátu v rozsahu uvedenom v Prehľade náhrad poskytovaných zamestnancom Sekretariátu - občanom Českej republiky (ďalej len „prehľad náhrad“), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu.

4. Náhrada zvýšených životných nákladov nie je príjmom zamestnanca Sekretariátu a bude sa valorizovať spôsobom používaným na úpravu súm životného minima podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Zamestnávateľ na vlastné náklady zabezpečí zamestnancovi - občanovi Českej republiky a osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, primerané ubytovanie so štandardným vybavením. Maximálna veľkosť bytu pre príslušnú pracovnú funkciu je uvedená v prehľade náhrad. Služby spojené s užívaním bytu hradí zamestnanec. Podrobnosti týkajúce sa poskytovania ubytovania a uhrádzania nákladov súvisiacich s ubytovaním stanoví Rada svojím rozhodnutím.

6. Výdavky na prepravu osobných vecí sú výdavkami spojenými s prepravou osobných vecí na miesto výkonu práce a späť do miesta trvalého bydliska do výšky hmotnostného limitu uvedeného v prehľade náhrad. Spôsob prepravy určí zamestnávateľ.

7. Práva a povinnosti zamestnancov Sekretariátu v oblasti zamestnanosti, nemocenského, dôchodkového a zdravotného poistenia sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými zmluvami uzatvorenými medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Článok 5

Pôsobnosť Sekretariátu

Sekretariát vykonáva činnosti vyplývajúce zo zmluvy, z iných príslušných zmluvných dokumentov a plní ďalšie úlohy, ktorými ho Rada poverí, najmä

- pripravuje Rade návrhy rozhodnutí a odporúčaní,

- koordinuje prípravu zasadnutí Rady,

- zodpovedá za prípravu materiálov pre zasadnutie Rady a ich včasné doručenie členom Rady,

- vydáva Vestník colnej únie.

PREHĽAD

náhrad poskytovaných zamestnancom Stáleho sekretariátu Rady colnej únie

Slovenskej republiky a Českej republiky - občanom Českej republiky

Funkcia Náhrada zvýšených životných nákladov Sk/mesačne Nároková veľkosť bytu Hmotnostný limit na prepravu osobných vecí
Generálny riaditeľ 40 000 4-izbový byt 300 kg pre zamestnanca
Námestník generálneho riaditeľa 35 000 4-izbový byt 100 kg pre každého člena domácnosti
Riaditeľ divízie 30 000 3-izbový byt &nbsp
Vedúci úseku 25 000 3-izbový byt &nbsp
Odborný referent 20 000 2-izbový byt &nbsp
Administratívny pracovník 16 000 1-izbový byt &nbsp