Oznámenie č. 264/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie

Čiastka 115/2002
Platnosť od 25.05.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 8. apríla 2002 na základe článku 4 ods. 1.