Oznámenie č. 262/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 9 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 113/2002
Platnosť od 23.05.2002
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol sa predbežne vykonal od 1. januára 2001 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 20. decembra 2001 podľa článku 3 ods. 1.