Oznámenie č. 260/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska na roky 2002 - 2004

Čiastka 111/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 5. apríla 2002.