Oznámenie č. 259/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách

Čiastka 111/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudne platnosť 25. júna 2002.