Oznámenie č. 258/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

Čiastka 111/2002
Platnosť od 22.05.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 ods. 1 zmena Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou nadobudla platnosť 1. apríla 2002 a predbežne sa vykonávala od 1. januára 2001 na základe článku 2 ods. 2.