Oznámenie č. 257/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a rozhodnutiach týkajúcich sa nadobudnutia platnosti a prechodných opatreniach

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. apríla 2002.

257

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 3. októbra 2001 v Ženeve prijaté zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a rozhodnutia týkajúce sa nadobudnutia platnosti a prechodné opatrenia (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z. a oznámenie č. 288/2001 Z. z.).

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. apríla 2002. Podľa odseku 2 Rozhodnutí týkajúcich sa nadobudnutia platnosti a prechodných opatrení Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky informoval Medzinárodnú organizáciu duševného vlastníctva o nezlučiteľnosti článku 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci WIPO s § 58 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

ZMENY ČLÁNKU 22

Zmluvy o patentovej spolupráci, zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a rozhodnutia týkajúce sa nadobudnutia platnosti a prechodné opatrenia

Článok 22

Kópia, preklad a poplatky určeným úradom

(1) Prihlasovateľ dodá jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky každému určenému úradu (ak už nedošlo k jeho postúpeniu podľa článku 20), ako aj jej preklad (v súlade s predpismi) a zaplatí národný poplatok (ak nejaký je) každému určenému úradu, a to najneskôr do 30 mesiacov od dátumu priority. V prípade, že národné zákonodarstvo určeného štátu vyžaduje meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, ale netreba ich oznámiť už pri podaní prihlášky, je prihlasovateľ povinný, ak tak neurobil v žiadosti, zaslať tieto údaje národnému úradu tohto štátu alebo úradu preň činnému najneskôr do 30 mesiacov od dátumu priority.

(2) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vydá rozhodnutie podľa ustanovenia článku 17(2)(a), že sa nespracuje správa o medzinárodnej rešerši, lehota na vykonanie úkonov uvedených v odseku (1) tohto článku je zhodná s lehotou uvedenou v odseku (1).

(3) Zákonodarstvo každého zmluvného štátu môže na vykonanie úkonov uvedených v odsekoch (1) a (2) určiť dlhšie lehoty, ako sú lehoty tam uvedené.

Pravidlo 90bis1)

Späťvzatie

90bis.1 Späťvzatie medzinárodnej prihlášky

(a) Prihlasovateľ môže vziať medzinárodnú prihlášku späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) a (c) (bez zmeny)

90bis.2 Späťvzatie určenia

(a) Prihlasovateľ môže vziať určenie ktoréhokoľvek určeného štátu späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority. Späťvzatie určenia štátov, ktoré boli zvolené, bude mať za následok späťvzatie zodpovedajúcej voľby podľa pravidla 90bis.4.

(b) až (e) (bez zmeny)

90bis.3 Späťvzatie uplatnenej priority

(a) Prihlasovateľ môže vziať späť prioritu, ktorú uplatnil v medzinárodnej prihláške podľa článku 8(1), kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) až (e) (bez zmeny)

90bis.4 až 90bis.7 (bez zmeny)

ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA NADOBUDNUTIA PLATNOSTI A PRECHODNÉ OPATRENIA

(1) Zmeny lehôt stanovených v článku 22(1) s výnimkou odsekov (2) a (3) nadobudnú platnosť 1. apríla 2002. Zmeny sa zatiaľ budú aplikovať na určené úrady, ktorých sa to týka, na všetky medzinárodné prihlášky, pokiaľ ide o uplynutie 20-mesačnej lehoty od dátumu priority, ktorá uplynie k dátumu alebo po dátume nadobudnutia platnosti zmien vo vzťahu k tomuto úradu, a pokiaľ ide o úkony podľa článku 22(1), ktoré prihlasovateľ nevykonal.

(2) Ak 3. októbra 2001 ktorákoľvek z týchto zmien nie je zlučiteľná s národným zákonom, ktorý sa uplatňuje v úrade, nebude sa vzťahovať na tento úrad dovtedy, kým nebude zlučiteľná s týmto zákonom, za predpokladu, že dotknutý úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 31. januára 2002. Medzinárodný úrad prijaté oznámenie promptne zverejní vo vestníku.

(3) Každé oznámenie zaslané Medzinárodnému úradu podľa odseku (2) môže byť kedykoľvek vzaté späť. Takéto späťvzatie Medzinárodný úrad promptne zverejní vo vestníku a zmeny nadobudnú platnosť dva mesiace od dátumu zverejnenia alebo skôr, alebo neskôr od dátumu, ktorý sa môže uviesť v oznámení o späťvzatí.

(4) Každému zmluvnému štátu, ktorého národný zákon nie je zlučiteľný so zmenami, sa odporúča, aby bezodkladne novelizoval zákon tak, aby bol zlučiteľný so zmenami, aby nemusel predkladať oznámenie podľa odseku (2), alebo ak je toto oznámenie nutné, aby mohlo byť následne vzaté späť čím skôr podľa odseku (3).

(5) Zmeny pravidla 90bis nadobudnú platnosť 1. apríla 2002.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Uvedený text reprodukuje zmenený text pravidla 90bis. Ak odsek alebo položka neboli zmenené, uvádza sa označenie (bez zmeny).