Oznámenie č. 257/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a rozhodnutiach týkajúcich sa nadobudnutia platnosti a prechodných opatreniach

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. apríla 2002.