Oznámenie č. 256/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 7. februára 2000.

256

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. februára 2000 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.

V súlade s článkom 7 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 7. februára 2000.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany"),

vychádzajúc zo vzájomného želania rozvíjať obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

na základe ustanovení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. marca 1993 a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z 26. augusta 1993,

berúc na vedomie Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dlhodobých dodávkach ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky zo 16. decembra 1994 a Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky zo 14. januára 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany, berúc do úvahy stanovené priority v oblasti obchodno-hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, budú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch zmluvných strán vytvárať podmienky na dlhodobé zabezpečenie tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.

Článok 2

Slovenská strana vytvorí podmienky na zabezpečenie tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín magistrálnym ropovodom DRUŽBA cez svoje štátne územie v objeme tranzitnej kapacity ropovodu.

Článok 3

Gestormi tohto protokolu sú:

- za slovenskú stranu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

- za ruskú stranu Ministerstvo palív a energetiky Ruskej federácie.

Článok 4

Tranzit ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky sa bude vykonávať na základe zmlúv uzavretých medzi slovenskými a ruskými hospodárskymi subjektmi (právnickými osobami).

Článok 5

Tarify za tranzit ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky sa určia v zmluvách, berúc do úvahy vzájomne výhodný ekonomický záujem.

Článok 6

Zmluvné strany nebudú prijímať žiadne jednostranné opatrenia na zmenu režimu tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.

Článok 7

Tento protokol nadobudne platnosť dňom podpisu a jeho ustanovenia sa budú vykonávať do 31. decembra 2014.

Každá zo zmluvných strán môže protokol písomne vypovedať. Platnosť tohto protokolu sa skončí posledný deň šiesteho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Záväzky k dátumu skončenia platnosti tohto protokolu už plnené a ešte neskončené sa budú riadiť jeho ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

Dané v Moskve 7. februára 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za vládu Ruskej federácie:

Alexander Viačeslavovič Kočnev v. r.