Oznámenie č. 256/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 7. februára 2000.