Oznámenie č. 254/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Republiky Burkina Faso o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Memorandum o porozumení nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 1. marca 2002.

254

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. marca 2002 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Republiky Burkina Faso o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva.

Memorandum o porozumení nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 1. marca 2002.

Do textu memoranda možno nazrieť na odbore zahraničných vzťahov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.