Oznámenie č. 25/2002 Z. z.Oznámenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o určení právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

Čiastka 12/2002
Platnosť od 23.01.2002

Pôvodný predpis

23.01.2002