Oznámenie č. 248/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike

Čiastka 107/2002
Platnosť od 17.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 18 dohoda nadobudla platnosť 23. marca 2001.