Oznámenie č. 246/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 106/2002
Platnosť od 15.05.2002
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. januára 1999 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 30. decembra 2002 podľa článku 3 ods. 1.