Zákon č. 245/2002 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov

Čiastka 105/2002
Platnosť od 15.05.2002
Účinnosť od 01.04.2005

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 2)
Čl. III (§ 17)