Oznámenie č. 234/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 100/2002
Platnosť od 08.05.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 2/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia, t. j. 22. februára 2001, a na základe článku 2 sa uplatňuje od 1. januára 2001.